Polityka prywatności

Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Psycholog może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy jeżeli poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób lub został do tego zmuszony odrębnymi przepisami.

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Rohde – psycholog prowadząca działalność: Indywidualna Praktyka Psychologiczna – Agnieszka Rohde, ul. Grottgera 19/3, 80-311 Gdańsk. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych: rodo@psycholog.gdansk.pl.
 2. Podczas terapii zbierane mogą być następujące dane:
  1. Podstawowe: Imię, nazwisko, nr telefonu
  2. Dodatkowe przetwarzane w związku z prowadzoną terapią:
   1. dane kontaktowe: adres email, adres zamieszkania
   2. dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP, Pesel)
   3. powiązania rodzinne
   4. dane wrażliwe, w tym te dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, religijnych, światopoglądowych, zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 3. Podczas realizacji i zakupu psychologicznych usług zdalnych na stronie https://psycholog.gdansk.pl zbierane dodatkowo są dane telemetryczne tj: IP komputera (w celu identyfikacji transakcji) oraz na stronie internetowej używane są pliki Cookies (ciasteczka) w celach analitycznych i w celu zapewnienia działania strony.
 4. Wszystkie dane pozyskane w trakcie spotkań z psychologiem przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością psychologiczną. Udostępnienie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do rozpoczęcia terapii. Dane nie są wykorzystywane do profilowania oraz nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem przypadków wymienionych w pkt. 4.
 5. Następujące dane są powierzane podmiotom zewnętrznym, z zachowaniem poufności i ochrony danych:
  1. Dane do faktury – podmiotowi: IFirma S. A. w celu wystawienia i archiwizacji dokumentu
  2. Adres mailowy, poczta email – podmiotowi H88 S.A., zarządzającemu serwerem poczty email.
  3. Wybrane dane analityczne (w postaci anonimowej) wykorzystywane są przez serwisy Google, Facebook w celach realizacji ich usług.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust 1 pkt a RODO, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub kilku określonych celach,
  2. art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli w celu realizacji bezpośrednich czynności zawodowych lub podjęcia działań niezbędnych przed rozpoczęciem tych czynności, które dotyczą lub będą Państwa dotyczyć,
  3. art. 6 ust 1 pkt c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,
  4. art. 6 ust 1 pkt d RODO, czyli wtedy gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody lub do momentu odwołania zgody,
  2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wymagany przepisami podatkowymi, przepisami prawa cywilnego lub karnego,
  3. w pozostałych przypadkach – nie dłużej niż 3 lata od daty ostatniego spotkania.
 8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza aktualne przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.